Algemene voorwaarden BetterMatter BV

Artikel 1. Definities

 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

anders is aangegeven.

BetterMatter: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BetterMatter B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te

(1013 AP) Amsterdam, Danzigerkade 13C, ingeschreven ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam

onder nummer 28080708.

Opdracht: de door BetterMatter conform de Overeenkomst uit te voeren Opdracht.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie BetterMatter een Overeenkomst aangaat.

Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en BetterMatter gesloten opdrachtovereenkomst, eventueel in de vorm van een

opdrachtbevestiging dan wel een getekende offerte, waarin de door BetterMatter uit te voeren Opdracht en nader omschreven

en te leveren diensten zijn omschreven.

Partijen: BetterMatter en Opdrachtgever

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden BetterMatter B.V.

 

 Artikel 2. Algemeen

1. Deze Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BetterMatter en een Opdrachtgever waarop

BetterMatter deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

en schriftelijk is afgeweken.

2. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde inkoop¬ of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van

de hand gewezen.

4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige

bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. BetterMatter en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden

teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien

en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door BetterMatter gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. BetterMatter

is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt

bevestigd tenzij anders aangegeven. De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding (onder andere per

e-mail) van de offerte door Opdrachtgever dan wel op het moment dat BetterMatter start met de feitelijke uitvoering van zijn

werkzaamheden onder de Opdracht,

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten zijn aangegeven in Euro’s en zijn exclusief btw en

andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst en de Opdracht te maken kosten,

waaronder reiskosten, tenzij anders aangegeven.

Danzigerkade 13C 1013AP Amsterdam 020 640 70 97 info@BetterMatter.nl www.BetterMatter.nl

IBAN NL98INGB0007889982 BIC ABNANL2A KVK 28080708 BTW NL807784850B01

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is BetterMatter daaraan

niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BetterMatter

anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht BetterMatter niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen

een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

 Artikel 4. Uitvoering van de Opdracht en verplichtingen BetterMatter

1. BetterMatter zal de Opdracht naar beste kunnen, inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap

uitvoeren en zal zich inspannen voor het verrichten van de Opdracht conform de Overeenkomst en binnen de afgesproken tijd.

Overschrijding van de overeengekomen tijd, door welke oorzaak dan ook, geeft Opdrachtgever niet het recht om ontbinding

van de Overeenkomst te vragen of schadevergoeding te claimen, tenzij anders is afgesproken.

2. BetterMatter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BetterMatter is uit gegaan van door de opdrachtgever

verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BetterMatter kenbaar behoorde te

zijn.

3. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan BetterMatter de uitvoering van die

onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande

fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4. Indien van toepassing, draagt BetterMatter er zorg voor dat ten behoeve van de door haar te verrichten werkzaamheden geen

wettelijk bepalingen worden geschonden en dat de juiste vergunningen en toestemmingen zijn geregeld. Bovendien draagt

BetterMatter voor eigen rekening en risico zorg voor de juiste veiligheidsmaatregelen die verwacht mogen worden bij

de uitvoering van de opdracht.

5. BetterMatter dient zorg te dragen voor adequate verzekering van de locatie, zaken en personen die bij de

uitvoering van de Opdracht door haar geregeld dienen te worden. Locaties, zaken en personen die niet

zijn opgenomen in de offerte dan wel het budget zullen door BetterMatter niet verzekerd worden.

 

Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever garandeert zich te houden aan de verplichtingen die haar worden opgelegd in de Overeenkomst waarop

deze Voorwaarden van toepassing zijn, dan wel die daaruit dan wel uit deze Voorwaarden voor Opdrachtgever voortvloeien.

Indien dit niet het geval is, is BetterMatter niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen en kan BetterMatter niet aansprakelijk

worden gehouden voor de schade als gevolg van deze wanprestatie door Opdrachtgever, onverminderd de verplichting van

Opdrachtgever de volledig overeengekomen vergoeding te betalen.

2. Opdrachtgever zal, zonder tevoren met BetterMatter overleg te plegen, niet tevens een ander bureau verzoeken eenzelfde

overeengekomen Opdracht uit te (doen) voeren. Leidt dit overleg niet tot overeenstemming of handelt Opdrachtgever in strijd

met deze bepaling, dan heeft BetterMatter het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder daarbij

aansprakelijk te zijn voor enige vorm van schadevergoeding.

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en documenten, waarvan BetterMatter aangeeft dat deze noodzakelijk

zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de

Overeenkomst, tijdig aan BetterMatter worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie

en documenten niet tijdig aan BetterMatter zijn verstrekt, heeft BetterMatter het recht de uitvoering van de Overeenkomst op

te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in

rekening te brengen.

Danzigerkade 13C 1013AP Amsterdam 020 640 70 97 info@BetterMatter.nl www.BetterMatter.nl

IBAN NL98INGB0007889982 BIC ABNANL2A KVK 28080708 BTW NL807784850B01

4. Indien door BetterMatter of door BetterMatter ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden

verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos

zorg voor de door die derde(n) in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5. Opdrachtgever vrijwaart BetterMatter voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de

Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

6. Opdrachtgever zal aan BetterMatter de overeengekomen vergoedingen zoals vastgelegd in de Overeenkomst betalen

op de wijze en onder de voorwaarden zoals overeengekomen in deze Voorwaarden.

 

Artikel 6. Inschakeling derden

1. BetterMatter heeft het recht bij de uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst gebruik te maken van door BetterMatter

geselecteerde derden. BetterMatter bedingt, alle omstandigheden in aanmerking genomen, de voor Opdrachtgever best

mogelijke prijzen en condities. De kosten hiervan zijn voor rekening van Opdrachtgever. Aansprakelijkheid voor fouten

en/of tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is hierbij uitgesloten.

2. Als BetterMatter bij de uitvoering van de Opdracht gebruik maakt van door Opdrachtgever zelf geselecteerde derden,

berust de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor (de keuze van) deze derden bij Opdrachtgever.

 

Artikel 7. Wijziging van de Overeenkomst

1. Wijzigingen van Opdrachten door Opdrachtgever binden BetterMatter slechts voorzover deze wijzigingen schriftelijk

door BetterMatter zijn bevestigd cq. feitelijk door BetterMatter zijn uitgevoerd.

2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om

de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst

dienovereenkomstig aanpassen.

3. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van

de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BetterMatter zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeengekomen Opdracht financiële en / of kwalitatieve consequenties zal

hebben, zal BetterMatter Opdrachtgever hierover tevoren inlichten en dient Opdrachtgever hiertoe haar schriftelijke goedkeuring

te geven.

5. Indien een vast budget is overeengekomen zal BetterMatter daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de

Opdracht een overschrijding van dit budget tot gevolg heeft en dient Opdrachtgever hiertoe haar schriftelijke goedkeuring

te geven.

 

Artikel 8. Looptijd en uitvoeringstermijn

1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen looptijd, tenzij Partijen uitdrukkelijk

en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde (deel)werkzaamheden een of meerdere

termijnen overeengekomen, dan betreffen dit nimmer fatale termijnen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient

Opdrachtgever BetterMatter derhalve schriftelijk ingebreke te stellen, alvorens BetterMatter in verzuim raakt.

3. Partijen hebben te allen tijde het recht om de overeengekomen duur van de Overeenkomst dan wel de overeengekomen

termijnen, in onderling overleg te verlengen.

Danzigerkade 13C 1013AP Amsterdam 020 640 70 97 info@BetterMatter.nl www.BetterMatter.nl

IBAN NL98INGB0007889982 BIC ABNANL2A KVK 28080708 BTW NL807784850B01

4. Een door BetterMatter opgegeven termijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor BetterMatter

geldende omstandigheden en, voorzover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan BetterMatter verstrekte

gegevens. Deze termijn zal door BetterMatter zo veel mogelijk in acht worden genomen.

5. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding

terzake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van

de termijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het desbetreffende gedeelte van

de Overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden voorzover dat strikt

noodzakelijk is en voorzover zij BetterMatter op de juiste wijze in gebreke heeft gesteld.

 

Artikel 9. Vergoedingen

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast budget overeenkomen.

2. Indien geen vast budget wordt overeengekomen, zal de aan BetterMatter te betalen vergoeding worden vastgesteld op grond

van werkelijk bestede uren en de conform de vooraf goedgekeurde begroting gemaakte kosten.

3. De door Opdrachtgever aan BetterMatter te betalen vergoedingen zijn in Euro’s en zijn exclusief btw en andere heffingen van

overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst en de Opdracht te maken kosten, waaronder reiskosten,

tenzij anders aangegeven. BetterMatter is gerechtigd eventuele wijzigingen in de btw aan Opdrachtgever door te berekenen.

4. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting

jegens BetterMatter op te schorten.

5. Indien BetterMatter met de Opdrachtgever een vast uurtarief overeenkomt, is BetterMatter niettemin gerechtigd tot verhoging van

dit honorarium of tarief. Opdrachtgever dient schriftelijk in te stemmen met deze verhoging.

6. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor BetterMatter geldende omstandigheden,

zoals onder meer, minimumlonen, aankoopprijzen en belastingen die direct of indirect van BetterMatter worden geheven c.q. door

derden ten laste van BetterMatter worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor

de oplevering wijzigen, heeft BetterMatter het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever door te berekenen.

7. BetterMatter heeft het recht prijzen te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de

oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het

sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan BetterMatter, dat in redelijkheid niet van BetterMatter mag worden

verwacht de overeengekomen Opdracht uit te voeren tegen de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding. BetterMatter zal

Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van de vergoeding of het tarief in kennis stellen. BetterMatter zal

daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 10. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door BetterMatter aan te geven wijze. Bezwaren tegen

de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op en dienen uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de factuur

aan BetterMatter schriftelijke te worden gemeld.

2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de Opdrachtgever van

rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger

is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat

Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Bij niet of niet-tijdige betaling komen

alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten eveneens

voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een

minimum van € 500,00. BIC ABNANL2A KVK 28080708 BTW NL807784850B01

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van BetterMatter

op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4. Ieder recht op verrekening door Opdrachtgever is uitgesloten.

5. BetterMatter heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de Overeenkomst zekerheid voor de betaling

c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst door BetterMatter, totdat de

zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door BetterMatter is ontvangen.

 

Artikel 11. Klachten

1. Klachten over de conform de Overeenkomst verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 5 dagen na

ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld

aan BetterMatter. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat

BetterMatter in staat is adequaat te reageren.

2. Na het constateren van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of

implementatie van de betreffende resultaten van de werkzaamheden onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs

mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

3. Opdrachtgever zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, ondermeer door BetterMatter in de

gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, verwerking

en/of installatie.

4. Het staat Opdrachtgever niet vrij om eventuele producten te retourneren, voordat BetterMatter daarmee heeft ingestemd.

Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor BetterMatter.

5. Indien een klacht gegrond is, zal BetterMatter de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels

voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden

gemaakt.

6. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal BetterMatter slechts

aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in artikel 15.

 

Artikel 12. Ontbinding

1. Partijen zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

• de andere partij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

na het sluiten van de Overeenkomst de ene partij ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat

de andere partij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de andere partij slechts

gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar

rechtvaardigt;

• de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt en/of wordt verleend, faillissement aanvraagt of in staat van

faillissement wordt verklaard, tot liquidatie overgaat, zijn onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het

vermogen van deze partij executoriaal beslag wordt gelegd.

2. BetterMatter is ook bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden als zich omstandigheden voordoen die zodanig zijn

dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of redelijkerwijs niet langer kan worden verlangd of als zich andere

omstandigheden voordoen die zodanig zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag

worden verwacht. BIC ABNANL2A KVK 28080708 BTW NL807784850B01

3. Als de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BetterMatter op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als

BetterMatter de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst, waaronder

de betalingsverplichting jegens BetterMatter.

4. BetterMatter behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

5. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BetterMatter, zal BetterMatter in overleg met Opdrachtgever zorgdragen

voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten

grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

6. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor BetterMatter extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan

Opdrachtgever in rekening gebracht.

7. Indien BetterMatter aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is

Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.

Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

8. Indien Opdrachtgever de (deel)opdracht zoals overeengekomen tussentijds onverhoopt annuleert en BetterMatter gaat daarmee

(schriftelijk) akkoord, dan heeft BetterMatter het recht om de door haar geleden schade die onder andere bestaat uit de tot het

moment van annulering gemaakte uren en (on)kosten in rekening te brengen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van BetterMatter, die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of

onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot directe schade tot het bedrag dat in

voorkomend geval uit hoofde van de door BetterMatter gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor

zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het

bedrag dat BetterMatter ontving voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, tot een maximum

van € 10.000,=.

2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking

heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BetterMatter aan de Overeenkomst te laten

beantwoorden, tenzij deze niet aan BetterMatter toegerekend kunnen worden;

• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten

hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

3. BetterMatter is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,

gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade en immateriële schade.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade

te wijten is aan opzet of grove schuld van BetterMatter of zijn ondergeschikten.

5. Alle aanspraken van Opdrachtgever vervallen 12 maanden nadat de werkzaamheden ten behoeve van de Opdracht zijn

verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.

6. BetterMatter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste

en/of onvolledige informatie.

Danzigerkade 13C 1013AP Amsterdam 020 640 70 97 info@BetterMatter.nl www.BetterMatter.nl

 

Artikel 14. Vrijwaringen

1. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van BetterMatter zal Opdrachtgever BetterMatter vrijwaren tegen

alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de uit de Opdracht voortvloeiende

resultaten en zal Opdrachtgever BetterMatter alle schade vergoeden die BetterMatter lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

2. Opdrachtgever vrijwaart BetterMatter eveneens voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele

eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

3. Indien Opdrachtgever aan BetterMatter informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze

dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 15. Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst dan wel de Opdracht zijn, gaat op

Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in

de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever (of, in het kader van de Overeenkomst, door BetterMatter) aan te

wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 16. Overmacht

1. BetterMatter is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een

omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende

opvattingen voor rekening van BetterMatter komt.

2. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten

komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BetterMatter geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BetterMatter niet

in staat is de verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van BetterMatter dan wel in het bedrijf van door BetterMatter

ingeschakelde derden worden daaronder begrepen.

3. BetterMatter heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert,

intreedt nadat BetterMatter zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.

Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat

BetterMatter tot vergoeding van schade aan Opdrachtgever verplicht zal zijn, ook niet als BetterMatter als gevolg van de overmacht

enig voordeel mocht hebben.

5. Voorzover BetterMatter ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst

is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde

toekomt, is BetterMatter gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te

brengen. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

6. BetterMatter zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen.

 

Artikel 17. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst/

Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is

medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. IBAN NL98INGB0007889982 BIC ABNANL2A KVK 28080708 BTW
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, BetterMatter gehouden is vertrouwelijke informatie

aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en BetterMatter zich ter zake niet kan

beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is BetterMatter niet

gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst

op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

3. BetterMatter verplicht zich om met de door haar ingehuurde derden een met het voorgaande overeenstemmende

geheimhoudingsverplichting overeen te komen.

 

Artikel 18. Intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder, doch niet uitsluitend, auteurs- en merkrechten) en overige rechten

(waaronder, doch niet uitsluitend, rechten op content (tekst en beeld), slogans, advertising properties en concepten) op alle

resultaten van alle door BetterMatter verrichte werkzaamheden berusten bij BetterMatter dan wel haar licentiegevers. Opdrachtgever

krijgt een exclusieve licentie om de resultaten van de werkzaamheden van BetterMatter te verveelvoudigen en/of onder eigen

naam en als van hem afkomstig openbaar te maken en anderszins te exploiteren, conform de afspraken die daarover zijn

opgenomen in de Overeenkomst tussen BetterMatter en Opdrachtgever.

2. BetterMatter behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden

te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. BetterMatter is daarnaast

gerechtigd om de resultaten van haar werkzaamheden te gebruiken voor haar eigen publiciteit op haar Website(s), in showreels,

voor prijzenfestivals en voor redactionele doeleinden doch niet eerder dan dat Opdrachtgever voornoemde resultaten

openbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 19. Niet-overname personeel

Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei

wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met BetterMatter, medewerkers van BetterMatter of van

ondernemingen waarop BetterMatter ter uitvoering van de Overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest)

bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 20. Overdracht

BetterMatter is bevoegd de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde

zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever.

 

Artikel 21. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met BetterMatter is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing.

2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in

onderling overleg te beslechten.

Deze algemene voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 24 augustus 2017